FIRMA ATTACK WPROWADZIŁA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISM

POLITYKA JAKOŚCI

Jesteśmy głównym producentem kotłów gazowych ściennych i stacjonarnych, kotłów do spalania biomasy (drewno, pelety drzewne), zbiorników akumulacyjnych i cwu, które dostarczamy naszym klientom nie tylko z Republiki Słowackiej, ale także z krajów europejskich i innych. Chcemy nadal oferować naszym klientom produkty o wysokiej wartości użytkowej.

Kierownictwo firmy zdaje sobie sprawę z rosnących wymagań klientów dotyczących dostaw produktów o wymaganej wysokiej jakości, uzgodnionym terminie, ilości oraz konkurencyjnych cenach. Aby sprostać tym wymaganiom wprowadziliśmy  system zarządzania jakością ISM i deklaruje to kierownictwo firmy.

POLITYKA JAKOŚCI

który jest egzekwowany za pomocą zasad w następujących obszarach:

Klienci

 • budować długoterminowe i wzajemnie korzystne partnerstwo z klientami;
 • dostarczać zamówioną ilość w ustalonym terminie i wymaganej jakości;

Dostawcy

 • budować długoterminowe i wzajemnie korzystne partnerstwo;
 • przeprowadzać przejrzyste przetargi;

Pracownicy

 • wspieranie rozwoju kompetencji pracowników w celu osiągnięcia wysokiego poziomu jakości pracy;
 • chronić zdrowie pracowników i zapobiegać wypadkom poprzez skuteczną prewencję;

Technologia i infrastruktura

 • aktywnie wspierać wprowadzanie nowych technologii, które przyniosą korzyści klientom i naszej organizacji;
 • optymalizować przepływy logistyczne materiałów i produktów w organizacji;

Środowisko

 • aktywnie współpracować z organami państwowymi, organizacjami i organami samorządowymi działającymi w zasięgu firmy;
 • uczestniczyć w sponsorowaniu działań dla pożytku publicznego;
 • zmnimalizować ryzyko wyrządzenia szkód w otaczającym środowisku.

Kierownictwo firmy zobowiązuje się do:

 • przestrzegać powyższych zasad
 • przestrzegać wymogów prawa i przepisów
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Firma ATTACK, s.r.o. ze swej natury nie jest znaczącym „zanieczyszczaczem“ środowiska. Mimo to w pewnych okolicznościach nasza działalność może mieć wpływ na jakość środowiska. Są to w szczególności gospodarka odpadami, gospodarka substancjami szkodliwymi dla wody, gospodarka energią i innymi zasobami. Dlatego przestrzegamy wymagań normy STN EN ISO 14001: 2016,
aby zapewnić właściwy system zarządzania w tym zakresie. Szanujemy prawo do zdrowego środowiska. Musimy szanować i korzystać z tego prawa w naszych codziennych działaniach.

Aby skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem należy:

 • zapobiegać powstawaniu odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
 • obchodzić się z substancjami i materiałami tak, aby nie przedostały się do poszczególnych składników środowiska (wody, gleby, powietrza), zapobiegać wszelkiego rodzaju awariom;
 • oszczędnie wykorzystywać zasoby (ciepło, energię elektryczną,
  paliwa, wodę itp.) w codziennych czynnościach.

Kierownictwo firmy rozumie spełnienie wymagań prawnych i innych jako niezbędne minimum w zakresie ochrony środowiska i celu spełnienia tych wymagań zobowiązuje się do aktualizowania odpowiednich wymagań prawnych oraz do udostępnienia niezbędnych zasobów w celu ich spełnienia. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom jest zobowiązaniem kierownictwa firmy ATTACK, s.r.o. oraz wszystkich pracowników firmy.

Naszym wspólnym celem jest jak najmniejszy negatywnywpływ na środowisko, tam gdzie to możliwe, przy użyciu środków, materiałów i procedur możliwie najbardziej przyjaznych dla środowiska, biorąc pod uwagę przystępność cenową i jakość.

Rudolf  Bakala
dyrektor generalny ATTACK, s.r.o.

Aktualny certyfikat jakości ISO 9001.